logo-150

Treningstider

Mandag
Bane 1
Bane 2
Bane 3
Bane 4
Bane 5
Bane 6
16:30-18:00
Elite
Elite
18:00-19:00
R2
R2
19:00-20:00
R1
R1
20:00-21:30
Elite
Elite
K3
K3
T
T
Tirsdag
Bane 1
Bane 2
Bane 3
Bane 4
Bane 5
Bane 6
06:00-07:30
Elite
Elite
Elite
16:30-18:30
Elite
Elite
Elite
18:30-20:30
K1
K1/K2
K2
20:30-22:00
T
T
T
Onsdag
Bane 1
Bane 2
Bane 3
Bane 4
Bane 5
Bane 6
16:30-18:30
Elite
Elite
18:30-20:30
Elite
Elite
20:30-22:00
Masters
Masters
Torsdag
Bane 1
Bane 2
Bane 3
Bane 4
Bane 5
Bane 6
06:00-07:30
Elite
Elite
Elite
Fredag
Bane 1
Bane 2
Bane 3
Bane 4
Bane 5
Bane 6
06:00-07:30
Elite
Elite/K1
Elite/K1
19:30-21:30
K1
K1
Elite
Elite
Elite
Elite
Lørdag
Bane 1
Bane 2
Bane 3
Bane 4
Bane 5
Bane 6
07:30-09:00
K1
K1
Elite
Elite
Elite
Elite
09:00-10:30
K2
K2
T
T
Elite
Elite
18:00-20:00
Søndag
Bane 1
Bane 2
Bane 3
Bane 4
Bane 5
Bane 6
18:00-19:00
R2
R2
D
D
Crawl
Crawl
18:00-19:00
K3
K3
19:00-20:00
R1
R1